1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Contactgegevens:

Beautycare All in

Theodorus Zashof 50

4105 BN Culemborg

Privacy Statement:
Uw privacy is gegarandeerd. Alle persoonlijke gegevens worden door Beautycare All in vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling. Uw gegevens zijn ontoegankelijk voor derden en zullen nooit worden verkocht of verhuurd. Besteld u producten op de webshop, dan wordt na afronding van de bestelling uw gegevens verwijderd.

2. Inspanningen schoonheidssalon
De schoonheidsspecialiste van Beautycare All in zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.De schoonheidsspecialiste zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beautycare All in melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beautycare All in het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Als de cliënt een cadeaubon/voucher heeft wordt de behandeling daar eerst vanaf gehaald. Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Beautycare All in de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Beautycare All in de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

4. Uitvoeren van behandeling en verplichtingen van partijen
Behandelingen worden uitgevoerd op locatie van Beautycare All in aan de Theodorus Zashof 50 Culemborg. Beautycare All in zal de klant voorafgaand aan de behandeling vragen naar informatie die van belang is voor een deugdelijke uitvoering daarvan. Dit zal gebeuren middels een protocol/ vragenformulier. Daarnaast zal de klant Beautycare All in voorafgaand aan de behandeling informeren omtrent eventuele bijzondere bij de klant bekende omstandigheden die invloed kunnen hebben op het resultaat van de behandeling. Beautycare All in is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Voor zover zulks voor de klant niet reeds als redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld, zal Beautycare All in de klant voorafgaand aan de behandeling informeren over de duur van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en eventuele risico’s waarmee de behandeling gepaard gaat. Beautycare All in zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en conform de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren. Bij de behandelingen in de salon is evenwel uitsluitend sprake van een inspanningsverbintenis; Beautycare All in kan er niet voor instaan dat de klant exact die resultaten behaalt die de klant bij het sluiten van de overeenkomst verwachtte. Beautycare All in zal bij de uitvoering van de behandeling gebruikmaken van deugdelijke materialen en hulpmiddelen. Beautycare All in staat ervoor in dat de uitgevoerde behandeling beantwoordt aan de overeenkomst.

5. Klachten
De klant dient terstond na afronding van de behandeling te onderzoeken of Beautycare All in de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Van op dat moment zichtbare gebreken in de uitvoering van de behandeling, dient de klant onmiddellijk mededeling te doen aan Beautycare All in. Bij gebreke waarvan geacht wordt dat de klant tevreden is met de resultaten van de behandeling en deze resultaten heeft aanvaard. Indien zich pas na de behandeling gebreken openbaren, dient de klant daarvan terstond na ontdekking van de gebreken mededeling te doen aan Beautycare All in, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de klant ter zake komt te vervallen. Uitsluitend in geval van een aan Beautycare All in toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is Beautycare All in gehouden de gebreken kosteloos te herstellen of de behandeling alsnog zonder extra kosten deugdelijk uit te voeren; gebreken na de behandeling ontstaan als gevolg van normale vermindering van het resultaat of schade van buitenaf, komen voor risico van de klant, evenals gebreken die anderszins niet aan Beautycare All in kunnen worden toegerekend. Als u na overleg met de behandelaar nog steeds ontevreden bent, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris staat tussen de partijen. Ze probeert voor de klacht een duurzame oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. Ook richt zij zich op herstel van de relatie tussen de klant en de schoonheidsspecialist.

Klachtenregeling- met erkende geschilleninstantie: Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorg voor zzp. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat wij samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt de klachtenfunctionaris gemakkelijk door te mailen naar klachten@zorgvoorzzp.nl.
Of download de klachtenprocedure van Zorg voor zzp. Deze klachtenfunctionaris zal uw klacht met de grootst mogelijke zorg behandelen.

WET KWALITEIT, KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORG (WKKGZ)

In Nederland is er de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (Wkkgz) waar zzp’ers werkzaam in de medische-, geestelijke-, complementaire-, alternatieve-, of cosmetische branche aan moeten voldoen. Deze wetgeving is in het leven geroepen om de kwaliteit in de zorg te kunnen blijven verbeteren en daarbij de cliënt centraal te stellen. Om die reden is er een verplichting voor de zzp’ers om zich aan te sluiten bij een klachtenregeling- met erkende geschilleninstantie, zodat er altijd een plek is waar de cliënt heen kan gaan, mochten er zaken niet naar tevredenheid zijn gelopen.

6. Betaling
Beautycare All in vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant/pin te voldoen.

7. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Beautycare All in vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beautycare All in neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantensysteem, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beautycare All in zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

8. Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. Aansprakelijkheid
Beautycare All in is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beautycare All in is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. De aansprakelijkheid van Beautycare All in is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door de klant aan de Beautycare All in, in het kader van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Beautycare All in betrekking heeft, verschuldigd is of was. Indien de schade waarvoor Beautycare All in, ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk mocht zijn, in geen verhouding staat tot de factuurwaarde van de overeenkomst, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat rechtswijze zal worden bepaald. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

10. Beschadiging & diefstal
Beautycare All in  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beautycare All in meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Beautycare All in het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
Beautycare All in is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Beautycare All in. Beautycare All in kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.
Beautycare All in betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Beautycare All in voor huidverjonging aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd. Beautycare All in bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites. De foto’s die op de website staan als voorbeeld of uit mijn portfolio is in overleg gegaan met de klant en is toestemming voor gegeven. Bij een wijziging van toestemming van de klant, wordt de foto direct verwijderd.