1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon
De schoonheidsspecialiste van Beautycare All in zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.De schoonheidsspecialiste zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beautycare All in melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beautycare All in het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.  Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch. Bij een behandeling/intake met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Beautycare All in de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

4. Betaling
Beautycare All in vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant/pin te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Beautycare all in vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beautycare all in neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantensysteem, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beautycare all in zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Beautycare all in is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beautycare all in is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Beschadiging & diefstal
Beautycare all in  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beautycare all in meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 72 uur na ontdekking gemeld worden aan de eigenaar van Beautycare All in.

Beautycare All in moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beautycare All in de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Of het product laten omruilen.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Beautycare All in het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
Beautycare All in is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Beautycare All in. Beautycare All in kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.
Beautycare All in betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Beautycare All in voor huidverjonging aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd. Beautycare All in bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites.

Levertijden:
Zodra uw betaling door ons ontvangen is versturen wij de bestelde producten binnen 1 à 5 werkdagen.
Het kan voorkomen dat wij een product niet op voorraad hebben, als dit zo is wordt u door ons op de hoogte gebracht. En wordt u bestelling zo spoedig mogelijk naar u toe verzonden. De verwachte levertijd is dan 4 à 10 werkdagen.

Privacy Statement:
Uw privacy is gegarandeerd. Alle persoonlijke gegevens worden door Beautycare All in vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling. Uw gegevens zijn ontoegankelijk voor derden en zullen nooit worden verkocht of verhuurd.

Verzendwijze:
De verzendkosten bedragen € 4,00 brievenbuspakket  € 6,75 (Nederland) € 13,00 (België)

Cadeaubonnen worden gratis verzonden

Gratis afhalen in de salon

WhatsApp chat