Op deze pagina treft u de Privacy verklaring aan van Beautycare All in

Beautycare All in is een schoonheidssalon / beautysalon

Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Beautycare All in.

Nieuwsbrief

Wilt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief? Klik dan hier om u af te melden. 

Algemeen
Wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Beautycare All in worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Beautycare All in, Theodorus Zashof 50 te Culemborg (hierna te noemen “BEAUTYCARE ALL IN “).

BEAUTYCARE ALL IN  vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. BEAUTYCARE ALL IN  houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) en Emma (E-mailMarketing Associatie Nederland).

Doel gegevensregistratie
De verstrekte persoonsgegevens gebruikt BEAUTYCARE ALL IN enerzijds voor de uitvoering van de overeenkomst en anderzijds om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten en om u gerichte aanbiedingen te doen. Uw persoonsgegevens zijn in dat kader beschikbaar voor alle onderdelen van BEAUTYCARE ALL IN .

Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens zullen zonder uw toestemming niet worden verstrekt aan partijen die niet tot het BEAUTYCARE ALL IN concern behoren. Het is echter mogelijk dat BEAUTYCARE ALL IN gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. BEAUTYCARE ALL IN  zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

Externe dienstverleners en andere sites
Indien u gebruik maakt van diensten van een partner van BEAUTYCARE ALL IN  , of indien u via een link terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Indien u via een link op een site van BEAUTYCARE ALL IN  terecht komt op de site van een derde, is het onderhavige Privacy verklaring niet meer van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van de betreffende site te lezen vóór u uw bezoek aan die site continueert.

Beveiliging gegevens
BEAUTYCARE ALL IN  respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van BEAUTYCARE ALL IN. BEAUTYCARE ALL IN  spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

BEAUTYCARE ALL IN   is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan BEAUTYCARE ALL IN .

Profilering en cookies

Wij koppelen geen cookies aan uw persoonsgegevens.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers persoonsgegevens doorgeven via de website van BEAUTYCARE ALL IN.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet?
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door BEAUTYCARE ALL IN  zijn geregistreerd en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van BEAUTYCARE ALL IN  via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

Beautycare All in
Theodorus Zashof 50
4105 BN Culemborg

Wijziging van deze Privacy verklaring?
BEAUTYCARE ALL IN  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

WhatsApp chat